Politika SMS* (BOZP)

společnosti KOREK spol. s r.o., org. sl.

* Safety management system (systém bezpečnosti práce)

Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku SMS:

Management organizace chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, stejně jako hygienické a ekologické podmínky při práci, jako jednu z hlavních priorit všech podnikatelských aktivit organizace. Ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí plnění výrobních úkolů. Snahou je vytvářet co nejlepší podmínky pro bezpečnou, zdraví neohrožující práci.
Společnost se zavazuje trvale zlepšovat stávající pracovní podmínky zaměstnanců zejména formou preventivních opatření, mezi něž řadíme:

-        teoretickou přípravu a trénink zaměstnanců v oboru bezpečnosti práce;

-        stálou komplexní lékařskou péči pro zaměstnance;

-        provozování bezpečných strojů, zařízení a využívání nejmodernějších technologií.

Bezpečnost a ochranu zdraví chápeme jako programovou a koncepční záležitost.
Trvalým cílem je neustále zlepšovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví, který tvoří neoddělitelnou součást vysoké úrovně firemní kultury a firemního image.
Značnou pozornost věnovat pracovnímu prostředí všech zaměstnanců úzce souvisejícímu s bezpečnou a hygienicky nezávadnou prací, s produktivitou práce, efektivností výroby a kvalitou výrobků, a tedy s prosperitou organizace.

Plně využívat legislativy na úseku BOZP, včetně technických řešení:

-        identifikaci možných rizik a jejich eliminování;

-        modernizaci zařízení, strojů a používaných technologií;

-        investiční prognózy v oblasti bezpečnosti práce;

-        zavádění nových pracovních postupů a technologií.

Získáním certifikátu dle normy OHSAS 18001:2008 se organizace zavazuje k naplnění všech zásad SMS.

V Praze dne: 1. 3. 2011, Jozef Dírer, ředitel

 


Kontakt

Kontaktujte nás na telefonním čísle či e-mailu. Děkujeme.

+420 773 255 866


Naši partneři

 


Důvody proč my

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, 14001OHSAS 18001

Nezávazné vypracování cenové nabídky ZDARMA

 V rámci našeho partnerství s CENTREM REVITALIZACE technický dozor ZDARMA

ZDARMA zabezpečení financování