Integrovaná politika kvality

společnosti KOREK spol. s r.o., org. sl.

Naše společnost patří mezi rychle rostoucí a prosperující tržní subjekty, ve kterých roste potřeba řídit rozvoj vnitřní struktury tak, aby zajišťovala efektivní systém řízení a tím byly vytvořeny předpoklady pro dokonalejší uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků při poskytování našich služeb v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování na území celé ČR.

Integrovaná politika vychází ze základního předpokladu podnikání, tj. uspokojovat očekávání, potřeby a požadavky našich zákazníků a je závazným záměrem společnosti ke kvalitě. Společnost směřuje nejen k udržení pozice (zajištění konkurenceschopnosti na našem a zahraničním trhu), ale také k dosažení stabilizace, prosperit.

K tomu je potřeba vytvořit a zavést do praxe funkční systém managementu kvality, environmentální management a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, abychom mohli vytvářet efektivně potřebný zisk, tj. minimalizovat počet vnitřních a vnějších neshod a reklamací). To znamená vytvořit systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 900, systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001, efektivně je využívat a neustále zlepšovat, aby sloužili svému cíli – uspokojovat potřeby zákazníka, vytváření zisku naší organizace a přispívat ke spokojenosti našich pracovníků.

Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a působením na naše dodavatele budeme zvyšovat jejich environmentální podvědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí a ochraně zdraví při práci.

Při všech stávajících i plánovaných činnostech a inovacích výrobků nebo technologií uplatňujeme neustálou snahu o snižování znečišťování životního prostředí.

Budeme upřednostňovat materiály s minimálním dopadem na životní prostření, účelně a hospodárně využívat přírodní zdroje, materiál, energie a suroviny s dlouhodobým cílem optimalizovat jejich spotřebu.

Hlavním cílem společnosti je zvýšit prosperitu společnosti vyjádřenou stabilním růstem kapitálu, zlepšit přístup k životnímu prostředí a zlepšit přístup a ochranu zdraví při práci. Bez vysoké kvality, která vede ke spokojenosti zákazníků, je tento cíl nedosažitelný.

Jedním z prostředků k dosažení spokojenosti zákazníka je úsilí více se mu přiblížit. Proto se počítá se zvyšováním úrovně všech poskytovaných služeb.

Hlavními krédy naší společnosti KOREK spol. s r.o., org. sl. jsou:

1)    Dosáhnout maxima kvality stavebních prací, abychom byli schopni řídit úroveň kvality výstupů.

2)    Naše služby musí být ve shodě se specifikovanými normami a se všemi bezpečnostními normami, zákony a předpisy.

3)    Materiál a zařízení pro výkon naší stavební činnosti nakupovat jen u stanovených dodavatelů, ke kterým máme dostatečnou důvěru a partnerský vztah, a kteří z tohoto důvodu jsou uvedeni v databázi našich stanovených dodavatelů. Motivovat své dodavatele k aktivnímu přístupu a dodržování zásad ochrany životního prostředí, seznamovat je s jejich vlivy na životní prostředí.

4)    Námi vyhlášená Integrovaná politika se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech úrovních řízení, to mj. znamená, že všichni naši pracovníci se s ní musí ztotožňovat, podporovat její naplnění podle svých možností.

5)    Vytvářet systematicky vhodné podmínky (zdroje) pro kvalitní plnění našich úkolů, tj. zvyšování kvalifikace a dovedností našich pracovníků, regeneraci jejich sil, vytváření přiměřeného pracovního prostředí, potřebných pracovních a kontrolních prostředků a předmětů, důsledným plánováním předcházet časovým stresům a jiným zmatkům, které zhoršují kvalitu výsledků činností.

6)    Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí.

7)    Snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů

8)    Dbát na bezpečnost práce a zdraví při práci

 

V Praze dne: 1. 1. 2011, Jozef Dírer, ředitel

 


Kontakt

Kontaktujte nás na telefonním čísle či e-mailu. Děkujeme.

+420 773 255 866


Naši partneři

 


Důvody proč my

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, 14001OHSAS 18001

Nezávazné vypracování cenové nabídky ZDARMA

 V rámci našeho partnerství s CENTREM REVITALIZACE technický dozor ZDARMA

ZDARMA zabezpečení financování